Finanse

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jak pokazują statystyki, uproszczone postępowanie cieszyło się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Powodem tego zainteresowania była z pewnością łatwość jego rozpoczęcia, szybkość przeprowadzenia i niewiele formalności, które mu towarzyszyły.

Co to jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to procedura, którą do polskiego porządku prawnego wprowadziły przepisy tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0.”. Jej najważniejszym założeniem było od samego początku przyspieszenie i odformalizowanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zakładała ona, że dłużnik, który przed 30 listopada 2021 roku zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru, mógł obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Zatem to sam dłużnik decydował o otwarciu restrukturyzacji, obwieszczając to w Monitorze. Nadzorca układu powinien był zaś w ciągu trzech dni od dnia obwieszczenia zawiadomić o tym właściwy do rozpoznania wniosku sąd.

Wniosek o zatwierdzenie układu

Założeniem uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej była możliwość przygotowania przez dłużnika propozycji układowych i spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz przekazanie ich nadzorcy układu jeszcze przed obwieszczeniem rozpoczynającym postępowanie. Czas w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym odgrywał bowiem bardzo ważną rolę. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy do dnia dokonania obwieszczenia do sądu nie wpłynął wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie było umarzane z mocy prawa.

W praktyce oznaczało to, że w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – mimo że miało być ono ułatwieniem dla przedsiębiorcy – ważne było wsparcie specjalisty w przygotowaniu propozycji układowych akceptowalnych dla wierzycieli.

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczynało się z dniem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak stanowią przepisy był to bowiem dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. W postępowaniu uproszczonym ogromne znaczenie miała szybkość jego prowadzenia, stąd ustawodawca zastrzegł, że dzień układowy nie może przypaść wcześniej niż siedem dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż siedem dni po jego złożeniu.

Niezwykle istotnym rozwiązaniem była ponadto możliwość – o ile istniały warunki techniczne – przeprowadzenia głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie mogło obejmować w szczególności transmisję zgromadzenia w czasie rzeczywistym, podczas której wierzyciele mogli wypowiedzieć się, mimo że nie przebywali w miejscu zgromadzenia.

Co dalej z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym?

Popularność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a także założenia przyjęte w tzw. unijnej Dyrektywie Drugiej Szansy spowodowały znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Jedną z wielu zmian było pojawienie się postępowania o zatwierdzenie układu w formie, która w znacznym stopniu opiera się właśnie na procedurze uproszczonej restrukturyzacji.

Dodaj komentarz