Informacja

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam.
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

netshoot.pl - multiplayer game servers

Login:  
Hasło:

nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

Czy wiesz, że na netshoot.pl ?

1. Twój serwer instaluje się automatycznie o każdej porze!
2. Do każdego serwera dostajesz gratis bazę danych MySQL.
3. Fast Download jest w pakiecie i dziala automatycznie.
4. Swoim serwerem zarządzasz poprzez w pelni profesjonalny
i wysoko rozbudowany panel administracyjny.
5. Pomoc techniczna niemal 24/7 przez 365 dni w roku.

Regulamin

Regulamin wynajmu serwerów gier sieciowych NetShoot.pl

§ 1. Definicje

1.1. Serwer - program wydany przez producenta gry służący do prowadzenia rozgrywek w ramach sieci Internet.
1.2. Usługodawca - podmiot gospodarczy prawnie odpowiedzialny za usługi marki NetShoot.pl. Jest to Jakub Jeruzal z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koniecpolskiego 1D, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezeydenta Miasta Kołobrzeg, NIP: 7180027776, Regon: 450069747.
1.3. Usługobiorca - osoba lub podmiot prawny korzystający z Usług Usługodawcy.
1.4. Usługa - wynajem serwera do prowadzenia rozgrywek Internetowych.
1.5. Serwer prywatny - usługa która musi zostać zabezpieczona hasłem dostępu do serwera gry.
1.6. Serwer publiczny - usługa która nie musi zostać zabezpieczona hasłem dostępu do serwera gry.
1.7. Slot - miejsce na serwerze dla jednego gracza.
1.8. Administrator - pracownik Usługodawcy posiadający uprawnienia do zarządzania Serwerem i kontaktu z Usługobiorcami celem świadczenia pomocy technicznej.
1.9. Regulamin - niniejsza treść mająca na celu wskazanie praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy.
1.10. Boty - wirtualni gracze, generowani automatycznie przez Serwer.
1.11. Cennik - spis cen w formie elektronicznej zamieszczony na stronie NetShoot.pl.
1.12. Umowa - dokument prawny zawarty w formie elektronicznej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

§ 2. Główne postanowienia Regulaminu

2.1. Do przestrzegania poniższego Regulaminu zobowiązany jest każda osoba zarejestrowana w serwisie NetShoot.pl.
2.2. Przez stosowanie się do poniższego regulaminu strony zawierają umowę.
2.3. Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej. Strony zawierają umowę na czas określony w systemie płatności poprzez wypełnienie formularza celem zamówienia usługi poprzez Usługobiorcę.
2.4. Umowa dotyczy ilości miejsc na wynajętym serwerze gry, czasu jego wynajmu oraz rodzaju gry i typu serwera.
2.5. Niestosowanie się do Regulaminu może skutkować wstrzymaniem świadczenia usług przez NetShoot.pl na rzecz Usługobiorcy bez możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nie wykorzystanego czasu najmu.

§ 3. Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do:

3.1. Zapewnienia odpowiedniego środowiska technicznego niezbędnego do realizacji zawartej umowy.
3.2. Udostępnienia zamówionej Usługi w czasie nie dłuższym niż 24 godziny robocze.
3.3. Udostępnienia do każdej zamówionej Usługi odpowiednich danych do zarządzania serwerem poprzez FTP oraz oprogramowanie Internetowe dostarczone przez Usługodawcę.
3.4. Przeprowadzenia koniecznych napraw lub reinstalacji Serwera w ciągu czterech dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.
3.5. Usługodawca jak i Administrator nie są zobowiązani instalować na Serwerze modyfikacji na życzenie Usługobiorcy.
3.6. Świadczenia Usług w trybie nie przerwanym za wyjątkiem przypadków szczególnych zawartych w §7.
3.7. Zachowania w tajemnicy danych przekazanych przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 4. Postanowienia Usługobiorcy

Usługobiorca oświadcza że:

4.1. Zapoznał się z Regulaminem w formie elektronicznej i akceptuje wszystkiego jego postanowienia.
4.2. Posiada odpowiednią wiedzę na temat wynajętego Serwera gry.
4.3. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Umowy i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi.
4.4. Został poinformowany o możliwości podglądu oraz edycji swoich danych osobowych magazynowanych w bazie danych Usługodawcy.
4.5. Wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi.
4.6. Nie wykorzysta Usługi do dostarczania treści nie zgodnych z obowiązującym prawem.

§ 5. Płatności i zamówienia Usługi

5.1. Po złożeniu zamówienia na wynajem Serwera celem jego aktywacji Usługobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy wynagrodzenie określone w cenniku.
5.2. W tytule przelewu Usługobiorca zobowiązany jest podać nazwę swojego konta ("login") poprzedzony słowem "Virtual".
5.3. Usługodawca udostępnia oprogramowanie służące do gromadzenia środków na koncie Usługobiorcy w serwisie NetShoot.pl. Wpłacona kwota pieniężna na konto wirtualne ("portfel") zostaje automatycznie zamieniona w środki wirtualne i nie podlegają zwrotowi lub też wypłacie na konta bankowe czy przekazem pocztowym.
5.4. Aktualne ceny Usług zawarte są w cenniku podanym na stronie NetShoot.pl.
5.5. Okres jednego miesiąca umownie przyjmowany jest jako 30 dni.
5.6. Minimalna ilość zakupionych slotów wynosi 4 z wyłączeniem gry "GTA SAMP" gdzie minimalna ilość slotów to 20, gry "Minecraft" i "OTS" 10 slotów.
5.7. W celu wpłaty określonej sumy pieniędzy na konto wirtualne ("portfel") Usługobiorca może skorzystać z dostępnych na stronie NetShoot.pl szybkich płatności bankowych, płatności kartą płatniczą/kredytową oraz płatności za pomocą wiadomości SMS poprzez operatora Dotpay S.A. Dodatkowo możliwe jest przekazanie środków przelewem bezpośrednio na konto Usługobiorcy mBank: 95 1140 2004 0000 3302 7422 3229.
5.8. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy przesłać maila na adres podany w dziale "Kontakt" ze wszystkimi niezbędnymi danymi do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na wskazany adres w terminie do trzech dni roboczych.

§ 6. Konfiguracja i korzystanie z Serwera

6.1. W przypadku serwerów prywatnych zabronione jest zdejmowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie hasła publicznie pozwalającego na połączenie z Serwerem gry.
6.2. W nazwie Serwera nie mogą znajdować się słowa wulgarne i obraźliwe.
6.3. Nazwa Serwera musi zawierać tag marki NetShoot.pl w postaci "@NetShoot.pl" lub "|NetShoot.pl".
6.4. Nazwa Serwera nie może zawierać nazw oraz adresów IP innych dostawców usług hostingowych.
6.5. W przypadku, gdy hasło dostępu będzie zdejmowane, rozpowszechniane lub w nazwie Serwera nie będzie zawarta nazwa marki NetShoot.pl, serwer zostanie niezwłocznie wyłączony bez podania przyczyny.
6.6. Zabrania się zmiany parametrów Serwera takich jak liczba wykupionych slotów.
6.7. Zabrania się używania Serwera w innym celu niż gra poprzez sieć Internet oraz zabrania się magazynowania plików nie mających związku z grą poprzez FTP.
6.8. Jakość gry na Serwerze zależy od wielu czynników niezależnych od Usługodawcy za które nie ponosi odpowiedzialności. Jest między innymi nadmiernie obciążone łącze Usługobiorcy.
6.9. Usługobiorca ma prawo instalowania dodatków do Serwera ("modów") we własnym zakresie z wyłączaniem Botów.

§ 7. Awarie i przerwy w dostępnie do Usług oraz zwroty należności

7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług niezależnych od niego. Za takie rozumie się: - Awaria infrastruktury telekomunikacyjnej - Szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.). - Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
7.2. Wszelkie awarie sprzętowe po stronie Usługodawcy lub infrastruktury telekomunikacyjnej Usługodawca zobowiązany jest naprawić w terminie do 7 dni roboczych.
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn.
7.4. W przypadku awarii po stronie Usługodawcy jest on zobowiązany do przedłużenia ważności wykupionej Usługi o czas równy przerwie w dostępnie do Usługi.
7.5. Oferujemy pomoc techniczną 24/7 poprzez system HelpDesk dostępny w panelu użytkownika oraz przez pocztę elektroniczną bok@NetShoot.pl.
7.6. NetShoot.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu usług WWW oraz serwerów dedykowanych w celu ich rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 12 godziny przed planowanym wyłączeniem.
7.7. Użytkownik może w przeciągu 48 godzin od otrzymania dostępu do wykupionej usługi zrezygnować z niej, rezygnację należy poprzeć argumentami przyczyny nagłego wycofania się z Usług NetShoot.pl. Po zaakceptowaniu przyczyny, wpłacona suma zostanie wysłana na adres podany przez użytkownika.

§ 8. Polityka prywatności - gromadzone dane

8.1. Podczas rejestracji na stronie NetShoot.pl konieczne jest podanie adresu e-mail, hasła dostępowego oraz loginu i imienia.
8.2. Po zarejestrowaniu się w NetShoot.pl Usługobiorca może poprzez odpowiedni formularz wprowadzić takie dane jak adres zamieszkania, nazwisko oraz telefon. Dane te mogą również zostać wprowadzone bezpośrednio podczas rejestracji w serwisie.
8.3. Podczas każdej wizyty w serwisie NetShoot.pl automatycznie zbierane są informacje takie jak adres IP, host, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego.
8.4. Podczas kontaktu z Usługobiorcą poprzez e-mail, telefon lub system HelpDesk osoba kontaktująca się może zostać poproszona o podanie danych taki jak imię, nazwisko oraz nazwę konta w serwisie.
8.5. Usługodawca nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła dostępowego do oprogramowania Internetowego bądź systemu FTP !

§ 9. Polityka prywatności - wykorzystywanie danych

9.1. Dane magazynowane są w bazie danych Usługodawcy.
9.2. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia magazynowych danych i nie rozpowszechniania ich osobom trzecim.
9.3. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
9.4. W przypadku naruszenia Regulaminu Usługodawcy, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Usługobiorcy organom wymiaru sprawiedliwości

§ 10. Postanowienia końcowe Regulaminu

10.1. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2011 roku.
10.2. Powyższy Regulamin zgodny jest z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksem Cywilnym.
10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
10.4. Treść Regulaminu jest prawną własnością Usługodawcy. Jego kopiowanie lub powielanie bez zgodny Usługodawcy jest przestępstwem.

57223503